برای ثبت بالکنی که مربوط به یک واحد است به کجا مراجعه کنیم؟

75 نمایشصورتمجلس تفکیکی
0 دیدگاه

با سلام واحترام بالکن سرپوشیده ومحصور که مخصوص به یک واحد آپارتمان زیر زمینی ،در مجتمع ۴ واحدی میباشد وهیچ کس جز واحد مزبور امکان وحق دسترسی به آن را ندارد و صرفاً به واحد زیر زمین اختصاص دارد واز آنجا که در صورت مجلس تفکیکی اشتباهاًبعنوان «حیات خلوت» تعریف شده است، لذا به عنوان زیر بنای مفید در سند قید نشده و مساحت آن نیز لحاظ نشده است وهمین امر موجب اختلاف میان خریدار وفروشنده شده است. لطفاً راهنماوی فرمائید.

در صورتیکه بالکن مربوط به یک واحد باشد باید از طریق اداره ثبت برای ثبت بالکن به آن واحد و خارج کردن آن به عنوان حیاط خلوت اقدام کنید.