اگر ازدواج دوم شوهر اثبات شود زن حق طلاق دارد؟

244 نمایشازدواج مجدد

بهترین اقدام جهت طلاق گرفتن زوجه در دوران عقد به علت عدم تمایل و اقدام زوج به ازدواج و دریافت کلیه حق و حقوق چیست؟

0

اگر بتواند ازدواج مجدد زوج را اثبات کند میتواند با توجه به شروط ضمن عقد برای طلاق اقدام کند.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا