امکان اعاده حیثیت توسط دادیار میباشد؟

60 نمایشاعاده اعتبار
0 دیدگاه

با درود چنانچه از دادیاری در مرجع انتظامی قضات شکایت کنیم. در صورت صدور منع تعقیب در برخی موارد آیا دادیار حق اعاده حیثیت را دارد که بتواند بعدا مشکل ساز شود یا اینکه رویه دادسرای انتظامی قضات امکان اعاده حیثیت توسط دادیار یا قاضی را شامل نمیشود؟ با سپاس

بله در صورتیکه موجب هتک حرمت به ایشان شود و اثبات نشود میتوانند علیه شما اعاده حیثیت کنند.