افراز ملک بعد از حصرر وراثت چقدر زمان میبرد؟

55 نمایش
0 دیدگاه

انحصار وراثت انجام شده. افراز ملک از روز درخواست چقدر زمان میبرد وحدودا چقدر هزینه دارد؟

مشخص نخواهد بود ولی ممکن است حدودا ۴ ماه زمان ببرد.