آیا یکی از وراث میتواند بدون اجازه بقیه وراثت اقدام به مهروموم ترکه کند؟

207 نمایشمهر و موم ترکه

باسلام- اگر منزلی از ارث پدری مانده باشد که کسی در آن سکونت نداشته باشد، آیا یکی از ورثه میتواند بدون اطلاع از دیگران حکم پلمپ(مهر وموم) این منزل را بگیرد؟ شرایط لازم برای صدور چنین حکمی از سوی دادگاه چیست؟

0

از لحاظ حقوقی، مهر و موم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی
صورت می‌گیرد، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع
‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد.مهر و موم ترکه صرفاً با درخواست هر یک از ورثه متوفی
یا نماینده قانونی آنان، انجام می شود.

دکمه بازگشت به بالا