با کسی می خواستم شراکت کنم مبلغی را بدهم و در عوض سود آن را ماهانه بگیرم، نحوه صلح نامه یا قرارداد باید به چه صورت باشد؟

219 نمایشقراردادها

با کسی می خواستم شراکت کنم مبلغی را بدهم و در عوض سود آن را ماهانه بگیرم، نحوه صلح نامه یا قرارداد باید چه جوری باشه؟ باید در محضر ثبت شه؟ یا اینکه به یک دست نویس و چند تا چک و سفته اکتفا کنم؟ قراردادی می خواستم که هم از نظر شرعی مشروع باشه و هم از نظر قانونی قابل پیگیری باشه ….

0

شما میتوانید یک قرارداد همکاری و یا شراکت با ایشان منعقد نمائید و نیازی به ثبت محضری نمیباشد. برای انعقاد قرارداد باید با دفتر تماس بگیرید.

دکمه بازگشت به بالا