آیا می توان باکره نبوده زن را بعد از سه سال و یک فرزند اثبات کرد؟

171 نمایشازدواج مجدد

در چه صورت میتوان ثابت کرد که خانمی بعد 3 سال ازدواج و داشتن یک فرزند باکره نبوده است؟

سلام اثبات این موضوع بعد ازسه سال امکان پذیر نیست.

نمیتوان اثبات کرد.

دکمه بازگشت به بالا