آیا مطالبه مهریه بعد از انتقال ملک بدون ثمن معامله، فرار از دین محسوب می گردد؟

215 نمایشمعامله به قصد فرار از دین

انتقال اموال زوج بدون ثمن معامله، قبل از دادخواست و مطالبه مهریه از سوی زوجه، فرار از دین زوج محسوب میشود؟

0

چون انتقال اموال قبل از دادخواست بوده در صورت شکایت به نتیجه نخواهد رسید. 

دکمه بازگشت به بالا