شکایت معامله به قصد فرار از دین با قسم اثبات خواهد شد؟

337 نمایشمعامله به قصد فرار از دین

فرار از دین بی‌نام توسط بی‌نام در زمینه مشاوره حقوقی ملکی صفر با سلام برادرم سند ملکی را که فقط به نامش بود و مال پدرم بود بعد از فوت پدرم در ازای طلبم و یک آپارتمان نیمه کاره که به او داده بودم به نام من زد .و دقیقا یکسال بعد همسرش مهرش را به اجرا گذاشت و در این اثنا متاسفانه برادرم از دست همسرش خودکشی کرد .خانمش از من به دلیل معامله صوری برای فرار از دین شکایت کرد و قاضی با این دلیل که در زمان سند خوردن ملک مهریه به اجرا گذاشته نشده و یکسال بعد بوده و ادله کافی برای فرار از دین ارایه نکرده رای به نفع من داد حال بعد از یکسال مجدد طرح شکایت کرده و مدرکی ارایه داده مبنی بر اینکه دستخطی از دوست برادرم دارد که حرف او را ثابت میکند و برای اون شخص احضاریه صادر شده که باید شهادت دهد،.حال من ملک را که شرعا و قانونا مال من بوده فروخته ام و بشدت نگرانم که در ادعایش موفق شود چراکه اقوامش به راحتی قسم دروغ می خورند و حتی یکی از کارمندان دادگاه اقوام ایشان و بارها برایش قسم خورده به دروغ استدعا دارم با توجه به مطالب فوق۱- آیا احتمال دارد که رای به نفع او دهد واقعا زندگی ما را سیاه کرده و از دستش درمانده شده ام ۲-آیا میتوانم از ایشان شاکی شوم چرا که علاوه بر آسیب روحی خسارت مالی زیادی هم در خصوص وکیل گرفتن دیده ام؟سپاس فراوان

0

خیر احتمال اینکه رای به نفع ایشان صادر شود بسیار ضعیف میباشد به دلیل اینکه صرف ارائه یک دست نوشته معامله صوری قابل اثبات نخواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا