اجازه دادن دادگاه به ازدواج دوم بدون رضایت زن اول امکان پذیر است؟

78 نمایشازدواج مجدد

سلام چراقانون به یک دختراجازه میدهد پنج سال بایک مرد زن دار رابطه داشته باشد پرنت تلفنش موجود است وبه جای اینکه مجازات یاجریمه شون کنه حتی راحت بهشون اجازه ازدواج می دهد وزندگی یک زن بیچاره رو که چهارده سال باسختی بدست آورده وبآدوتا بچه رو خراب میکنن؟

اگرزوج دادخواست الزام به تمکین علیه زوجه خود بدهد و زوجه از تمکین امتناع کند زوج می­تواند بعد از صدور حکم قطعی در الزام به تمکین واستنکاف زوجه ازتمکین دادخواست اجازه ازدواج مجدد تقدیم کند .چون حکم عدم تمکین صادر شده دادگاه مجوز ازدواج مجدد به همسر شما داده است. 

دکمه بازگشت به بالا