آیا اجازه ازدواج مجدد زوج توسط دادگاه به همسر اول حق طلاق می دهد؟

80 نمایشازدواج مجدد

چنانچه زوج بارای عدم تمکین از دادگاه تجویز ازدواج مجدد را بگیرد وطرفی هم نخواهد زوجه را طالاق بدهد ایا عدم مخالفت زوجه در ازدواج مجدد تاثیری دارد وچه راهی برای زوجه به منظور رسدن به طالاق میماند.

چنانچه ازدواج مجدد زوج با حکم دادگاه باشد رضایت یا عدم رضایت همسر اول تاثیری نداشته و به همسر اول نیز حق طلاق داده نمی شود.

دکمه بازگشت به بالا