محاسبه دیه قصاص افرادی که کشته شدند چقدر است؟

396 نمایشقتل

سلام (اگریک مرد .سه زن و یک خنثی )مشکل (یک زن یک خنثی مشکل و یک مرد را بکشند و اولیای دم قصد قصاص همه را داشته باشند سهم قصاص هر کدام چقدر است لطفآ نموداری بیان کنید سپاس

0

منظورتان از قصاص همه چیست؟ مگر قاتل یک نفر نبوده است؟ سوال خود را واضح بپرسید.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا