در صورت برداشت غیر مجاز از حساب میتوان شکایت کرد؟

205 نمایشجرایم علیه اموال

ازکارت عابرم برداشت وکارت به کارت شده اگرازطریق تلفن با سامانه ها کارت به کارت بشه بانک میتونه شناسایی کنه ؟

0

شما میتوانید از طریق دادسرای جرایم رایانه ای برای شکایت اقدام نمائید و قابل پیگیری خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا