فسخ ملک مورد معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن چگونه میباشد؟

111 نمایشقرارداد فروش
0 دیدگاه

سلام.. زمینم را به یک شخص فروخته و به او مدت سه ماه وقت داده ام تا با من تسویه حساب کند در غیر اینصورت معامله فسخ شده میباشد.(مستند در فروشنامه دستدارمی) لذا این شخص قبل از تسویه حساب با بنده زمین را به شخص سومی فروخته و پولش را نیز دریافت نموده است در حالیکه همچنان بعد از اتمام سه ماه پول مرا نداده است. لطفا راهنمایی کنید

شما میتوانید با استناد به خیار تاخیر ثمن برای فسخ معامله اقدام کنید و شکایت فروش مال غیر نیز علیه ایشان انجام دهید و خسارت خود را مطالبه کنید.