آیا میتوان با وجود شرط اسقاط کافه خیارات در قولنامه اقدام به فسخ یا ارش معامله کرد؟

100 نمایشقرارداد فروش
0 دیدگاه

بنده ماشینی را به صاحب بنگاهی فروختم که 24 ساعت زمان رویت و فسخ گذاشتیم که بعد از سپری شدن ده روز از معامله ادعا میکنه ماشین روغن کم میکنه و بدنه ماشین تگرگ زدگی دارد همچنین در شروط قولنامه کلیه خیارات اسقاط شده است بنظر شما چکار باید کرد؟

در صورتیکه کافه خیارات اسقاط شده باشد دیگر حق فسخ نخواهند داشت و فقط میتوانند برای مطالبه ارش اقدام کنند.