مرد چگونه میتواند اجازه ازدواج مجدد بگیرد؟

123 نمایشازدواج مجدد

مرد چگونه میتواند ازدواج مجدد انجام دهد؟درصورتیکه هنوز زن دارد و طلاق نگرفته است؟

در صورتیکه مرد از زن اجازه ازدواج مجدد بگیرد و یا در صورتیکه زن تمکین نکند و عدم تمکین او اثبات شود مرد میتواند از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا