آیا می توانم از اشخاصی که به نام بنده در دفترخانه اقرار نامه تنظیم کرده اند شکایت کنم؟

67 نمایشجعل
0 دیدگاه

من یه شاکی داشتم که خود زنی کرده بود و اینکارشو با دو تا شاهد در دادگاه ارائه نموده و در ضمن دو نفر دیگه هم از زبان بنده در دفتر خانه یه اقرارکذب تنظیم نموده اند که بنده ایشان را به ضرب چاقو زدم . اما بنده کارمندم و در زمان وقوع حادثه در محل کارم بودم و با تمام تحقیقاتیکه از طرف دادگاه و پاسگاه انجام شده بالاخره رای منع تعقیب دادن. حالا بنده میتونم از اون دونفر که اقرار نامه کذب تنظیم کردند شکایت نمایم؟

در صورتی که اشخاص نامبرده امضاء شما را جعل کرده باشند می توانید تحت همین عنوان از آنها شکایت نمایید و چنانچه شهادت کذب علیه شما داده اند باید تحت عنوان شهادت کذب شکایت خود را طرح نمایید.