دختر تا چه زمانی می تواند از حقوق بازنشستگی پدر متوفی خود استفاده کند؟

209 نمایشحقوق بیمه

پرداخت حقوق وظیفه به دختر فرد بازنشسته که فوت شده تا چه زمانی می باشد ؟

0

سلام دختری که تحت پوشش بیمه پدر متوفی خود است تا زمانی که ازدواج نکرده ( مجرد) و و شاغل نباشد می تواند از حقوق بازنشستگی پدر خود استفاده کند.

دکمه بازگشت به بالا