فروش خودرو پراید با شرط بیمه چگونه است؟

86 نمایشقرارداد فروش
0 دیدگاه

سلام پراید تمام فابریک مدل 85 داشته ام با این شرط به بنگاه واگذار کردم که تخفیفات بیمه ثالثم را به من بر گرداند ولی با تخفیف بیمه به مشتری به فروش و این بنگاه حدود 4 ماه است که بیمه را به من واگذار نمیکند

تخفیف بیمه شخص ثالث به دلیل اینکه معلق به خودروی مذکور میباشد لذا قابلیت نقل و انتقال نخواهد داشت به دلیل اینکه قائم به شخص نیست. ولی در صورت گذاشتن شرط و عدم ایفای تعهد میتوانید برای فسخ معامله اقدام کنید.