دارایی متوفی یک ملک است ایا مالیات به ان تعلق میگیرد؟

67 نمایشمالیات بر ارث
0 دیدگاه

تمامی دارایی متوفی یک ملک مسکونی به ارزش ۳ ملیارد تومان میباشد ایا ملک مورد نظر معاف از مالیات است ؟متوفی بیش از یکسال است که فوت نموده و هنوز اظهار نامه مالیاتی تحویل داده نشده

خیر معاف نمیشود و دارایی زیر 3 میلیون تومان معاف میشود.