در صورت فوت زوجه سهم الارث همسر و فرزند و پدر و مادر به چه صورت است؟

65 نمایشمالیات بر ارث
0 دیدگاه

تقسیم ارث از زنی که دارای همسر و فرزند و پدر مادر میباشد به چه نحوی است؟

سلام سهم پدر و مادر هر کدام یک ششم می باشد و سهم شوهر یک چهارم و بقیه به فرزند می رسد.