حکم رانندهای که از جاسازی 96 کیلوگرم تریاک درماشین خود خبرنداشته ولی حمل کرده جیست ؟

295 نمایشقاچاق و مواد مخدر

سلام
اگر راننده ای که اطلاع نداشته و افرادی 96 کیلو گرم تریاک را در ماشین این راننده در بار میوه جاسازی کنند و توسط پلیس دستگیر کنند و صاحب با تمام مسئولیت را برعهده بگیرد
حکم راننده چی هست؟

0

چون درماشین راننده بوده است  مجازاتی را دادگاه درنظر میگرید حال اینکه اظهار بی اطلاعی میکنید بستگی به نظر قاضی برونده دارد که به چه علمی برای تصممیم گیری برسد و درکل مجازاتی را برای شما درنظر میگریند و صحت گفته های شما دال بربی اطلاعی باید محرز شود

0

چون درماشین راننده بوده است  مجازاتی را دادگاه درنظر میگرید حال اینکه اظهار بی اطلاعی میکنید بستگی به نظر قاضی برونده دارد که به چه علمی برای تصممیم گیری برسد و درکل مجازاتی را برای شما درنظر میگریند و صحت گفته های شما دال بربی اطلاعی باید محرز شود

دکمه بازگشت به بالا