هبه زمین توسط مادر به یکی از پسران را چگونه میتوان ثابت کرد؟

103 نمایشقرارداد هبه
0 دیدگاه

در سال84برادر کوچکترمان که با مادر زندگی می کرد خواست خانه تازه در روستا بسازد.ایشان با اجازه مادر جواز ساخت گرفت ودر سال 85خرداد ماه مادر فوت کرد و پس از کش و قوس فراوان وممانعت یکی از برادران و سپس رضایت همه وراث ایشان شروع به ساخت ساختمان نمود.در ضمن هیچ مدرکی دال بر هبه و رضایت ما وراث ندارد؟آیا ایشان که در جواز 2500متر از کل زمین نوشته شده را می تواند هبه در نظر گیرد؟آیا ما می توانیم مدعی ساختمان وی شویم؟

در صورتیکه هبه در نظر گرفته میشود که هبه نامه داشته باشد در غیر اینصورت ادعا دلیل محسوب نمیشود و اگر ادعای مالکیت یا هبه و ……. داشته باشد باید ادله محکمه پسند مثل مبایعه نامه  یا هبه نامه ارائه شود در غیر اینصورت ساختمان متعق به کلیه وراث میباشد.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.