درشهرستانی کارمیکردم و بولم رو ندادند آیا میتوانم از شهرستان محل اقاتم که جای دیگریست اقدام کنم ؟

بنده اهل همدان هستم که دوسال مازندران کارکردم و از شرکتی که کار می‌کردم طلبکار هستم میخواستم ببینم آیا امکان طرح شکایت از شهر خودم هستم یا باید به محل کارم جهت شکایت مراجعه کنم

0

باید از محل اقامت خوانده دعوا یا جایی که کارمیگردی با اسناد و مدارکی که شما اونجا کارمیکردید و با استشهادیه شهود میتونید پیگیری کنید

دکمه بازگشت به بالا