آیا شخصی که برگه سفید امضایی را علیه بنده تنظیم کرده است می تواند بابت درخواست کارشناسی علیه من شکایت جعل نماید؟

83 نمایشجعل
0 دیدگاه

با سلام شخصی با گرفتن یک کاغذ سفید امضا برای جمع آوری استشهادیه، آنرا به یک قرارداد اجاره اموال تبدیل نموده و بر علیه اینجانب به مبلغ شصت میلیون تومان دادخواست داده و در دادگاه بدوی بنده را محکوم نمود بنده درخواست کارشناس خط شناسی نمودم و کارشناس یکنفره به صراحت سفید امضا بودن را تأیید نمود سپس کارشناسان سه نفره نوشتند علیرغم تغییر خودکار متن با امضا ولی سفید امضا نبوده است ( البته کاملا برایم محرز است که کارشناسان خریداری شده بودند) به هر حال اکنون آن شخص برایم شکایت کیفری نموده که به او افترا زده ام که جعل صورت داده است آیا این شکایت صحیح است یا خیر و بنده در دادگاه چه دفاعی باید بکنم؟

با توجه به اینکه شما درخواست کارشناسی کرده اید افترا نبوده بنابراین شکایت طرف مقابل به نتیجه نخواهد رسید.