آیا وراث می توانند نسبت به نالی که پدرم در زمان حیات به من هبه کرده است ادعایی داشته باشند؟

111 نمایشقرارداد هبه
0 دیدگاه

سلام پدرم درحال حیات و سلامتی اموالی رابه من هبه کردند اون زمان من بچه سه ساله بودم و حالا من جوان بیست ساله هستم وپدرم فوت کردند و وارث ادعا دارند آیا میتوانند ادعای داشته باشند

در صورتی که هبه رسمی نباشد وراث می توانند نسبت به آن ادعای تردید یا انکار کنند که صحت و اعتبار هبه نامه از طریق دادگاه تنفیذ می شود (دادگاه صحت آن را تایید می کند) علی ایحال لازم به ذکر هبه بعد از فوت واهب قابل رجوع نبوده و چنانچه هبه نامه به صورت قانونی تنظیم شده باشد وراث نمی توانند نسبت به مال موهوبه (مالی که مورد هبه قرار گرفته) ادعایی نمایند.