آیا فرزندان دیگر میتوانند ادعای ارث از این دو دانگ را داشته باشند؟

50 نمایشقرارداد هبه
0 دیدگاه

پدرم دو دانگ از ملک خود را به صورت محضری به من هبه نموده است. آیا فرزندان دیگر میتوانند ادعای ارث از این دو دانگ را داشته باشند؟

خیر اگر هبه کرده باشمد محضری وراث نمیتوانند ادعایی داشته باشند.