آیا شخصی که از من وکالت کاری جامع دارد میتواند برود و از طرف من روی پرونده لایحه بگذارد؟

262 نمایشوکالتنامه کاری

من خارج از کشور هستم. شخصی از من شکایت کرده است در ایران. آیا شخصی که از من وکالت کاری جامع دارد میتواند برود و از طرف من روی پرونده لایحه بگذارد؟

0

اگر در حدود اختیارات ایشام مراجعه به دادگستری قید شده باشد باید وکالت به وکیل دادگستری بدهند چون دادگاه وکیل دادگستری یا خود ذینفع را به رسمیت میشناسد نه وکیل مدنی را . پس باید ایشان ( کسی  که از شما وکالت دارد) وکالت به وکیل دادگستری بدهند.

دکمه بازگشت به بالا