راه قانونی برای اثبات اشتباه در تشخیص پزشک چیست؟

95 نمایشجرایم پزشکی
0 دیدگاه

یکی از بستگان بنده به دلیل اشتباه در تشخیص پزشکی در بیمارستان فوت نمودن، راههای قانونی برای ثابت نمودن تشخیص اشتباه چیست؟

برای طرح شکایت باید از دادسرای جزایم پزشکی اقدام نمایید ولی چگونگی اثبات قصور پزشک بستگی به مدارک و دلایل شما دارد که برای دریافت پاسخ دقیق در این زمینه باید به صورت حضوری با وکیل مشاوره نموده تا مدارک شما بررسی شود.