پدرم قبل از عمویم فوت شده و عمه ام زنده است ارث عمویم به چه کسی میرسد؟

323 نمایشقرارداد تقسیم ارث

پدرم قبل از عمویم فوت شده و عمه ام زنده است ارث عمویم به چه کسی میرسد

0

ارث عموتون به همسر و فرزندش درصورت همسر داشتن و بهبرادر و خواهراش میرسد و بدرو مادراگر درقید حیات باشندو به بدرشما که زودتر فوت ارثی نمیرسی و به شما هم همینطور//

دکمه بازگشت به بالا