پدرم ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال در بانک سپرده گذاشته مالیات بر ارث چقدر میشود؟

155 نمایشمالیات بر ارث
0 دیدگاه

پدرم ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰میلیاردریال در بانک سپرده گذاشته مالیات بر ارث چقدر میشود؟

برای اطلاع دقیق از میزان مالیات بر ارث باید از اداره دارایی سوال بفرمایید.