اگر مرد متوفی کارمند باشد و همسر نیز کارمند باشد بعد از فوت شوهر آیا زن از حقوق شوهر مستمری دریافت میکند؟؟

249 نمایشحقوق کار و تامین اجتماعی

اگر مرد متوفی کارمند باشد. و همسر نیز کارمند باشد. بعد از فوت شوهر ایا زن از حقوق شوهر مستمری دریافت میکند؟؟

0

در صورتی که زوجه مستمری بگیر باشد حقوق همسرش به ایشان نمی رسد.

دکمه بازگشت به بالا