شاکی درمرحله جعل سند عادی اگر رضایت دهد که سند مجعول را قبول دارم واصالت دارد وهیچگونه شکایتی ندارم چه اتفاقی می افتد؟

229 نمایشجعل
0 دیدگاه

شاکی درمرحله جعل سند عادی اگر رضایت دهد که سند مجعول را قبول دارم واصالت دارد وهیچگونه شکایتی ندارم چه اتفاقی می افتد

-جرم جعل و استفاده از سند مجعول دارای جنبه عمومی است یعنی حتی اگر شاکی پس از طرح شکایت رضایت هم بدهد باز مجرم به جرم جعل و استفاده از سند مجعول مجازات خواهد شد فقط ممکن است قاضی این رضایت را موجبی برای تخفیف مجازات قرار دهد.