میزان نفقه ای که دادگاه برای پسر دانشجو تعیین می کند چه قدر است؟

513 نمایشتعیین نفقه

دادگاه برای یک پسر دانشجو در شهرستان و وضع مالی نسبتا خوب پدر ( گارگاه تراشکاری و) حدودا چقدر تعیین می کند

0

سلام میزان نفقه با توجه به شرایط و هزینه های فرزند و تمکن مالی پدر توسط کارشناس تعیین می شود. 

دکمه بازگشت به بالا