وصیت نامه دارای امضا و تاریخ موصی باشد اعتبار دارد ؟

107 نمایشوصیت
0 دیدگاه

سلام وقت بخیر.ایا وصیت نامه ای که خود نوشت باشد و امضا و تاریخ داشته باشد در دادگاه اعتبار دارد؟

سلام وراث می توانند امضا و تاریخ آن را مورد تردید قرار بدهند. در صورت تنفیذ از سوی دادگاه جای هیچ شک و شبهه ای به آن وارد نیست . وصیت تا ثلث اموال نافذ است . 

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.