انتقال سرقفلی بدون رضایت مالک ممکن است ؟

318 نمایشحق سرقفلی

چطور می توانم قسمتی از حق سرقفلی خود را به همسرم انتقال دهم درحالیکه حق انتقال به غیر در قرارداد اینجانب با مالک ملک از اینجانب طبق اجاره نامه رسمی از اینجانب بدون اجازه مالک سلب شده است؟

0

بدون رضایت مالک نباید سرقفلی را منتقل کنید حتما باید رضایت مالک را بگیرید.

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱