این که تا یک سوم اموال طبق وصیت نامه متوفی عمل می شود یعنی چی؟

180 نمایشوصیت
0 دیدگاه

(سلام وقت بخیر.پدرم فوت کرده است.و در برگه ای با دست خط خود وصیت نامه ای تنظیم کرده.و تاریخ و امضا دارد.ایا این وصیت در دادگاه اعتبار قانونی دارد؟؟)
جواب شما :
چنانچه تمامی وراث وصیت نامه تنظیمی را قبول داشته باشند طبق آن عمل می شود در غیراینصورت ابتدا باید وصیت نامه از طریق دادگاه تنفیذ شده و سپس تا یک سوم اموال طبق وصیت نامه عمل می شود.
لطفا(سپس تا یک سوم اموال طبق وصیت نامه عمل می شود.) کمی بیشتر توضیح می دهید؟

سلام وصیت تا ثلث اموال نافذ است و بیشتر از آن باید با رضایت و اجازه همه وراث باشد.( موصی کل اموال خود را نمی تواند وصیت کند)  وصیت نامه اگر به صورت عادی تنظیم شده باشد ممکن است از طرف یکی از وراث مورد تردید و انکار قرار گیرد پس از طریق دادگاه باید اصالت آن تنفیذ شود.