آیا با اعسار مهریه می توان برای ممنوع الخروجی اقدام کرد؟

202 نمایشممنوع الخروج کردن

آیا با اعسار مهریه از طریق دادگاه امکان رفع ممنوع الخروجی ناشی از ثبت مقدور می باشد؟

0

سلام تا زمانی که شما تمام اقساط خود را پرداخت نکرده باشید از ممنوع الخروجی خارج نمی شوید. مگر رضایت همسرتان بگیرید. ( یا اینکه وثیقه ای به اندازه بدهی خود بگذارید البته اگر دادگاه قبول کند) 

دکمه بازگشت به بالا