جرم حمل هشت گرم مواد مخدر چیست؟

439 نمایشمواد مخدر

من راننده تاکسی آنلاین هستم چند وقت پیش پلیس از تو ماشینم هشت گرم مواد مخدر که تمیدونم چی هست پیدا کرده به نظر شما حکم قاضی چیه؟

0
حکم قاضی و مجازات در نظر گرفته شده برای حمل مواد بستگی به نوع آن دارد و در حال حاضر نمی توان پاسخ دقیقی به شما اعلام نمود علی ایحال ممکن است طبق مواد ذیل از قانون مبارزه با مواد مخدر یکی از مجازاتها برای شما در نظر گرفته شود:
ماده ۳ـ هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا
بذر شاهدانه را نگهداری ،مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا ۳۰ میلیون ریال
جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه
قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی از آنها باید احراز
شود.

ماده ۵ـ هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را
خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و
تبصره ذیل همین ماده به مجازات‌های زیرمحکوم می شود:


۱ ـ تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق.
۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال
جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
۴ ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه
نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت
تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال
ناشی از همان جرم ، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
۵ ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴
به ازا هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد
و در صورت تکراراعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

۶ ـ بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در
بندهای ۴ و۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان
جرم.


تبصره ـ مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل
کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ۴ خواهند بود
و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می
گردند.


ماده ۸ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات
شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)،
متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی
بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا
دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب
مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید،
توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا
نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح
زیر مجازات خواهدشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
۱ـ تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال
جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال
جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۶ ـ بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ۱ـ هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این
ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده
در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم
احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه
به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

تبصره ۲ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت
یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر
مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم
خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا