دعوای مربوط به تقسیم ترکه (ماترک، زمین کشاورزی است) دعوای مالی است یا غیر مالی ؟

1.58K نمایشقرارداد تقسیم ارث

دعوای مربوط به تقسیم ترکه (ماترک، زمین کشاورزی است) دعوای مالی است یا غیر مالی ؟ مربوط به امور حسبی است یا غیرحسبی؟ این سؤال رو از جهت نحوه ی محاسبه ی هزینه ی دادرسی می پرسم.

0

دعوای تقسیم ترکه غیر مالی است و حسبی. مگر .- تقسیم ترکه: « اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت
مورث حین الفوت اختلاف شود دعوی مالکیت مالی است» رأی وحدت رویه شماره
۵۷۹- ۲۸/۷/۷۱ بند ۶ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو – نظریه
مشورتی اداره حقوقی ۴۷۴۹/۷ – ۱۱/۱۰/۶۲

دکمه بازگشت به بالا