اگر پدر دختر ملکی را بدون دریافت هیچگونه وجهی به داماد خود هبه کرده باشد و انتقال سند آن را نیز انجام داده باشد آیا قابل برگرداندن میباشد؟

61 نمایشقرارداد هبه
0 دیدگاه

اگر پدر دختر ملکی را بدون دریافت هیچگونه وجهی به داماد خود هبه کرده باشد و انتقال سند آن را نیز انجام داده باشد آیا قابل برگرداندن میباشد یا خیر ؟

اگر ملکی که به نام داماد هبه شده به نام ایشان باشد و داماد انتقال نداده باشد قابل رجوع است و میتواند مسترد کند