مجازات 4/5 لیتر حمل مشروب دست ساز چیست ؟

1.48K نمایششرب خمر

سلام ازمن چهارنیم لیتر مشروبات الکلی دست ساز گرفتن سابقه هم دارم دفعهقبلدرسال 79تو مشهد یک خورده ماده مخدر گرفته بودن حالا حکم من چیه؟

0

هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از 6 ماه تا یک سال زندان تعیین و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا