از چه زمان فرار از دین به قصد فروش اموال را می توان تلقی کرد؟

204 نمایشمعامله به قصد فرار از دین

از چه زمان فرار از دین به قصد فروش اموال را می توان تلقی کرد؟ از زمان اقامه دعوا و یا از زمان صدور حکم رای قطعی دادگاه بر علیه خوانده است؟

0

تصمیم در خصوص اینکه معامله به قصد فرار از دین بوده یا نبوده با قاضی پرونده است ولی معمولا بعد داخواست خواهان اگر خوانده اموال را منتقل کند فرار از دین است .

دکمه بازگشت به بالا