در صورتی که پدربزرگ زمینی را به صورت دست نویس به یکی از نوه های خود داده باشد آیا وراث دیگر می توانند نسبت به آن ادعایی داشته باشند؟

72 نمایشقرارداد هبه
0 دیدگاه

پدربزرگم در زمان حیاتشان مقداری زمین به اینجانب که نوه پسریش می باشم بخشیده.و به صورت دست نویس با امضا و اثر انگشت وحضور چند نفر بعنوان شاهد تهیه نموده اند.
از لحاظ قانونی امکان اجرا دارد.یعنی نیاز به تایید وراث دیگر به عنوان تایید نمی باشد.

سلام چون به صورت دست نویس و عادی این هبه صورت گرفته است اگر ورثه ای نسبت به ان ادعایی داشته باشد باید از طریق دادگاه اقدام کنند و تایید و تنفیذ آن باید از طریق دادگاه صورت گیرد. اگر دادگاه اصالت آن را تایید و تنفیذ کرد ورثه دیگر هیچ ادعایی نسبت به آن نمی توانند داشته باشند. 

سلام چون به صورت دست نویس و عادی این هبه صورت گرفته است اگر ورثه ای نسبت به ان ادعایی داشته باشد باید از طریق دادگاه اقدام کنند و تایید و تنفیذ آن باید از طریق دادگاه صورت گیرد. اگر دادگاه اصالت آن را تایید و تنفیذ کرد ورثه دیگر هیچ ادعایی نسبت به آن نمی توانند داشته باشند.