فوت مستاجر در اجاره نامه ای که مبلغی به عنوان بیعانه داده شده است چه طور ورثه برای مطالبه ودیعه باید اقدام کنند؟

599 نمایشدعاوی موجر و مستاجر

متوفی قرارداد اجاره ای منعقد کرده است و تاریخ تحویل ملک دو ماه آینده است و مبلغی را متوفی ب عنوان انجام معامله به موجر داده است ورثه متوفی چگونه آن مبلغ را پس بگیرند؟

0

سلام ورثه مستاجر با اخذ گواهی حصر وراثت می توانند برای گرفتن مبلغ ودیعه اقدام کنند . 

دکمه بازگشت به بالا