مسئولیت بیمه درقبال خسارت بالای 5میلیون تومان چیست؟

93 نمایشبیمه های اتومبیل

مسیولیت بیمه در قبال خسارات بالای پنج میلیون تومان

منظور چه نوع بیمه ای میباشد بیمه خسارت اتومبیل یا بیمه شخص ثالث .اگر بیمه خسارت اتومبیل میباشد باید به اندازه تعهدمالی بیمه نامه وصول گردد وبیشتر ازتعهدمالی بیمه نامه باید توسط مقصر پرداخت میگردد.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا