فروش ملک توسط دادگستری

206 نمایشبیمه های اشخاص

‌ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی

در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.

‌فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می‌آید مگر آن که یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

فروش عادی توسط دادگستری چگونه انجام میشود ؟؟؟؟؟
ملکی مشاع که یکی از طرفین تقضای فروش آن را به دادگستر داده است و حکم نهایی آن برای فروش داده شده است در مدت اعتراض حکم قابلیت فروش به غیر را دارد ؟؟؟؟؟؟؟
در صورت فروش حکم دادگاه ابطال می شود یا نه ؟

دکمه بازگشت به بالا