افت ماشین تا چندسال تعلق میگیرد؟

98 نمایشبیمه های اتومبیل
0 دیدگاه

 آیا تصادف با ماشینی که ۷سال پیش ساخته شده افت قیمت می خوره اون ماشین؟

افت ماشین تا مدت 5 سال به ماشین تعلق میگیرد.