مستاجر در صورتی ملک را تخلیه می کند که ملک دیگری برای اجازه پیدا کرده باشد تکلیف موجر در این مواقع چیست؟

261 نمایشدستور تخلیه

اگرمستاجرخانه راتخلیه نکندویک ماه مانده به اتمام قراردادچکاربایدبکنم .چون مستاجرمی گوییدمن بعدازاتمام قرارداددنبال خانه میگردم اگرخانه گیراوردم تخلیه می کنم ممنون ازلطفتان راهنمای بفرمایید.

0

سلام در صورتی که وی تخلیه خود را منوط به پیدا کردن منزل جدید قرار داده است در صورت عدم تخلیه  ، شما ( موجر) مبلغ ودیعه به صندوق دادگستری بگذارید و درخواست دستور تخلیه ملک از زمان اتمام قرارداد کنید. در ظرف این یک ماه هم می توانید اظهارنامه ای برای وی ارسال کنید جهت اطلاع بابت تخلیه ملک در زمان پایان قرارداد . 

دکمه بازگشت به بالا