آیا شخص فقط می تواند تا ثلث اموال را وصیت کند درست است؟

82 نمایشوصیت
0 دیدگاه

باسلام
آیا اینکه دراسلام میتوان فقط یک سوم مال راوصیت کرد درقانون هم همین طور است؟
باسپاس

سلام بله در قانون امده است که شخص تا ثلث اموال  خود را می تواند وصیت کند بیشتر از آن باید با اجازه همه وراث باشد.